Woensdag 02 oktober 2013 17:43 Bottercourant

ELBURG – Op 1 oktober 2013 is het college van B&W akkoord gegaan met het concept voor de meerjarenprogrammabegroting 2014-2017 (MPB). Nu is het woord hierover aan de gemeenteraad. Daar staat de MPB op de agenda van 4 november 2013. Ook voor 2014 ziet de gemeente kans om de belastingverhogingen te beperken. Zo blijven de afvalstoffenheffing en rioolheffing gelijk. In 2014 betaalt een gemiddeld huishouden in de gemeente Elburg slechts € 4,50 meer dan in 2013. Daarmee hoort Elburg bij de goedkopere gemeenten van Nederland.

Al met al is wethouder Henk Wessel (AB) zeer tevreden met de voorliggende meerjarenbegroting: “We hebben de financiën goed op orde. Inkomsten en uitgaven zijn met elkaar in evenwicht, al jaren. Ondanks de hoge rijkskortingen in 2015 kunnen wij t/m het jaar 2017 opnieuw een sluitende begroting presenteren. En we handhaven daarbij de vele voorzieningen in onze gemeente. Dat betreft ook het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Hiervoor heeft de raad al een reserve ingesteld. Bovendien zijn we erin geslaagd om tegemoet te komen aan de wens van een raadsmeerderheid, om de bezuinigingen op het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk te halveren en het gymvervoer te handhaven.”

Economische situatie

Nederland is op weg van een welvaartsmaatschappij naar een participatiemaatschappij. Het is de bedoeling de overheidsproducten en diensten goedkoper te maken. Een voorbeeld hiervan betreft de overheveling van rijkstaken naar de gemeenten. Daarbij krijgen de gemeenten kleinere budgetten dan waar de rijksoverheid nu over beschikt. Henk Wessel bevestigt de ingezette trend: “Voor ons als gemeente is het noodzakelijk dat we doorgaan met het inrichten van een kleinere slagvaardige organisatie. Zo krimpt de gemeentelijke organisatie met 10%. Dat gaat stapsgewijs, over de periode 2011-2017 en daardoor volgen er geen gedwongen ontslagen.”

Onzekerheid

Het ontbreken van een duidelijk rijksbeleid vindt Henk Wessel wel lastig: “Onze grootste onzekerheid is op dit moment de besluitvorming in Den Haag of, beter gezegd, het ontbreken daarvan. Het wijzigt voortdurend en dat is jammer. Juist in deze tijd hebben we stabiliteit en duidelijkheid nodig.

Wij zetten in op zuinigheid en voorzichtigheid en doen er alles aan om de stijging van de gemeentelijke belastingen zoveel mogelijk te beperken. Eigenlijk is het heel eenvoudig: niet meer uitgeven dan er binnenkomt, net als thuis.”

Men kan de MPB 2014-2017 downloaden via de website van de gemeente Elburg: www.elburg.nl.