Verkiezingsprogramma 2022-2028

Stabiel, Principieel en Zakelijk!

De lokale politiek staat ook de komende bestuursperiode voor een grote uitdaging. De coronacrisis heeft zowel lokaal, landelijk als op wereldniveau grote impact; ook economisch. Het is duidelijk dat het leven niet maakbaar is en dat ook de landelijke en lokale politiek niet volledig planbaar is. Dit maakt de economische vooruitgang broos en kwetsbaar. Het vraagt een blijvend zorgvuldig volgen van de ontwikkelingen en waar nodig bijsturen.

Daarbij komt dat de afgelopen bestuursperiode gemeenten opnieuw taken en verantwoordelijkheden kregen toebedeeld, zonder dat hiervoor voldoende middelen ter beschikking werden gesteld. De consequenties als het gaat om het beheersbaar houden van de kosten zijn groot en hebben directe gevolgen voor de burger. Gemeenten zitten dichter bij de burger dan het rijk, zo is de mening. De vraag rijst nu, op welke wijze wij als gemeente de zorg op peil en onze woon- en werkomgeving betaalbaar, veilig en aantrekkelijk kunnen houden.

 

 

 

Onze speerpunten

Algemeen Belang stelt in haar verkiezingsprogramma de volgende punten centraal:

Deze speerpunten zijn met zorg, maar ook bewust in deze volgorde gezet en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Een gezonde gemeentebegroting en voldoende mogelijkheden om te ondernemen zijn nodig voor realisering van de sociale en maatschappelijke agenda’s en ook om onze identiteit vast te kunnen houden. We willen dat er gewerkt wordt vanuit de bedoeling.

Hiermee bedoelen we dat de overheid niet enkel handelt naar de letter van de wet, maar vooral kijkt naar de beoogde doelstellingen. Het ten dienste staan van de burger staat hierbij voorop: “Ja, mits…” in plaats van “Nee, tenzij”. Algemeen Belang gaat uit van de principes van nut, noodzaak en rendement. Daarom is ons verkiezingsmotto: Een stabiele, principiële en zakelijke koers. In dit verkiezingsprogramma wordt dit nader uitgewerkt.

Gemeenteraadsverkiezingen
2022-2026