Door Gertwin Visscher

In de raadsvergadering van 16 februari 2015 is de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen voor de verkoop van grond voor realiseringen van een recreatieappartementencomplex/hotel/restaurant/zalencentrum en bijbehorende inrichting van de openbare ruimte aan de Flevoweg in Elburg. De fractie van Algemeen Belang is blij dat de gemeenteraad met dit voorstel heeft ingestemd.

In september 2011 heeft de gemeenteraad de havenvisie vastgesteld en hierin de randvoorwaarden voor deze ontwikkeling neergelegd. Het is dan mooi om te vernemen dat er een private partij is die deze handschoen heeft opgepakt en bereid is samen met de gemeente en de omgeving de haalbaarheid hiervan verder te onderzoeken.

Maar we zijn er hiermee nog lang niet. De betrokken ondernemer, de heer Warring, en ook de gemeente staan nog aan het begin van een hele lange weg die moet worden bewandeld voordat dit plan van de grond kan komen. Dit is wel een eerste belangrijke stap, die niet mag worden onderschat. Het is belangrijk dat er een ondernemer zich heeft gemeld en bereid is dit proces in te gaan. Zonder dergelijke ondernemers zal er niets veranderen en komt er van de havenvisie niets terecht. Het algemeen belang is erbij gebaat dat er ondernemers zijn die kansen zien en daarom hun nek uitsteken. En daarom moet de gemeenteraad waar mogelijk voldoende ruimte geven zodat ondernemers hun werk kunnen doen. Op die wijze komt er wind in de zeilen en kunnen er meters worden gemaakt.

Als dit plan lukt, dan:

· Betekent dit een enorme boost voor de toeristische sector in de gemeente.

· Is dit in belangrijke injectie voor de lokale economie en werkgelegenheid.

· Zorgt dit voor een stedenbouwkundige facelift voor dit deel van het havengebied en kan hierop verder worden gebouwd aan de wandel- en verblijfpromenade in deze omgeving.

· En wat denkt u van de financiële middelen die hieruit worden gehaald voor onze gemeenschap, waaronder in ieder geval een deel van de kosten voor de verplaatsing van de ijsbaan en de aanleg van de parkeerplaats ‘De Oude Vos’ waarmee de raad al heeft ingestemd, om daarmee ook belangrijke provinciale subsidies te kunnen veiligstellen.

De gemeenteraad heeft hierover wensen en bedenkingen naar voren kunnen brengen bij het gemeentebestuur en die zijn er natuurlijk altijd. Alleen moeten wensen en bedenkingen wel reëel zijn. Daarom heeft onze fractie het gemeentebestuur een aantal aanbevelingen gedaan. In de eerste plaats heeft Algemeen Belang aandacht gevraagd voor de bewoners aan de Flevoweg op de kop van de Haven. Het is ons gebleken dat zij zich ongerust maken over deze ontwikkeling en vrezen dat hun woon- en leefgenot ernstig zal worden aangetast. Er is veel onzekerheid en er is naar ons idee behoefte aan een goede communicatie met daarbij respect voor elkaars positie en belangen. We hebben het college verzocht om met initiatiefnemer een procesafspraak te maken, waarbij deze groep bij de verdere planontwikkeling wordt meegenomen en er wederzijds begrip en vertrouwen kan ontstaan.

Verder heeft de fractie van Algemeen Belang aangegeven dat het niet gewenst is om een concurrentiebepaling in de verkoopovereenkomst op te nemen inhoudende dat er binnen een bepaalde termijn geen andere hotelfunctie door de gemeenteraad mag worden ondersteund. Algemeen Belang vindt het belangrijk dat de markt ruimte krijgt en vind daarom een dergelijke afspraak niet gewenst. Alle burgers hebben immers gelijke rechten en dienen door de overheid op een gelijke wijze te worden behandeld. Ieder nieuw en ander plan moeten wij toetsten aan ons beleid en aan een goede ruimtelijke ordening.

Een laatste punt waarvoor Algemeen Belang aandacht heeft gevraagd zijn de gemeenschapskosten, die met dit project zijn gemoeid. In de stukken leest de fractie dat de gemeente een deel van de onderzoekskosten voor haar rekening neemt alvorens initiatiefnemer de grond daadwerkelijk van ons gaat afnemen. Er zijn voor betrokkene nog voldoende mogelijkheden om dit verkoopproces af te blazen, maar welke kosten liggen er dan in een worse case scenario bij de gemeente. De gemeenteraad hiervoor in 2011 een amendement van onze fractie aangenomen inhoudende dat het voor de havenvisie beschikbaar gestelde krediet niet mag worden overschreden. Het college heeft aangegeven dat de afspraken met initiatiefnemer ook binnen dit kader blijven.

Samenvattend heeft de fractie van Algemeen Belang met in achtneming van de naar voren gebrachte aanbevelingen van harte ingestemd met deze eerste belangrijke stap voor dit project en wenst initiatiefnemer en het college bij de verdere ontwikkeling veel succes toe!